Regulamin współpracy

Obowiązuje od 24.04.2019

Regulamin Serwisu

1. Postanowienia wstępne
• Ogólne warunki współpracy (dalej: „OWW“) obowiązują obie strony wszystkich umów, które są zawierane bezpośrednio lub są powiązane ze stroną internetową http://zadania-projekty.pl. Przez umowę rozumiane są wszystkie przejawy woli, które wiodą do zawarcia stosunku handlowego, np. pisemne lub elektroniczne zamówienie i jego potwierdzenie, telefoniczne zamówienie itp. (dalej tylko: „umowa“).
• Właścicielem firmy Plus Projekt jest Pani Alicja Miazgowicz z siedzibą: ul. Lipowa 3, 87-162 Lubicz Dolny, Polska, REGON: 341255463, NIP: 8792459533.
• Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Na życzenie wystawia rachunki – bez VAT.
• Jeśli w umowie nie ustalono inaczej, zawsze chodzi o umowę o dzieło, zgodnie z par. 536 i nast., Ustawy nr 513/1991 Kodeksu handlowego.
• Od OWW można odstąpić tylko i wyłącznie poprzez pisemną zgodę pomiędzy stronami umowy – czytelnie drogą mailową.
• OWW mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi prawnymi ustaleniami.
• OWW obowiązują obie strony i po ukończeniu ważności umowy w sprawach dotyczących przedmiotu tejże umowy (np. odszkodowanie, rozwiązywanie sporów itp.),
• Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany OWW bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany OWW są ważne od dnia ich oznajmienia także dla tych klientów, którzy wysłali zamówienie przed wprowadzeniem nowych/zmienionych OWW.
• W niniejszym Regulaminie Wykonawcą nazywana jest firma Plus Projekt.
• W niniejszym Regulaminie serwisem WWW nazywana jest Strona Wykonawcy usług korepetycji – http://www.zadania-projekty.pl/.
• W niniejszym Regulaminie Klientem nazywana jest osoba zgłaszająca chęć współpracy w zakresie usług Wykonawcy.

2. Złożenie zamówienia
• Kontaktowe adresy mailowe z Serwisem to: kontakt@zadania-projekty.pl, zadania-projekty@wp.pl, korepetycje-warszawa@wp.pl – zwane dalej potocznie „mail”, bądź „kontakt mailowy”.
• Typowym sposobem zawarcia umowy jest mailowe zgłoszenie zamówienia na konkretne nadesłane zadania (bądź z wykorzystaniem podanego formularza Serwisu) i jednoznaczne potwierdzenie chęci zamówienia ich rozwiązania.
• Klient zobowiązany jest wysłać jasne wymagania do zadania napisane w treści maila, bądź w formie oddzielnych plików dodanych jako załączniki do wysłanego maila. Dopuszczalne jest wysłanie plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, bądź plików graficznych o wyraźnej treści.
• Elektroniczne zamówienie powinno zawierać prawdziwe informacje i dokładnie stwierdzać wymagania do zlecenia.
• Jeśli informacje podane przez osobę zamawiającą są ewidentnie błędne lub nielogiczne, wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania takiego zamówienia, sprawdzenia poprawności danych i ewentualnego jego odrzucenia.
• Zgłoszenie zlecenia powinno zawierać termin zamówienia rozumiany jako konkretna data (potocznie rozumiany jako dzień tygodnia, bądź liczba dni od momentu zgłoszenia), kiedy Wykonawca ma obowiązek oddać wyniki pracy nad zamówieniem. Jeśli termin nie ma narzuconej godziny z danego dnia, oddane wyniki pracy można oddać Klientowi do końca dnia roboczego, a więc godziny 23.59 danego dnia terminu realizacji.
• Klient ma prawo zmienić termin wykonania za zgodą Wykonawcy. Wykonawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, jeśli termin ulega znacznemu skróceniu nie z jego przyczyny.
• Poprawne zamówienie Wykonawca potwierdza pocztą elektroniczną, łącznie z terminem wykonania dzieła, jego całkowitej ceny, numerem zamówienia i innych ważnych informacji.

3. Wykonanie dzieła
• Po potwierdzeniu chęci nawiązania współpracy i akceptacji przez obie strony OWW obie strony nakładają na siebie zobowiązania typowe dla Klienta i Wykonawcy. Klient przyjmuje do wiadomości OWW i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
• Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła z należytą dokładnością, tak, aby jak najlepiej spełniało parametry zamówienia oraz w narzuconym przez Klienta terminie.
• Klient po potwierdzeniu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wpłaty bankowej na podstawie posłanych instrukcji z numerem konta bankowego i numeru zamówienia. Numer zamówienia jest indywidualnie nadawany Klientom, co służy sprawnemu rozliczeniu Stron.
• Klient w celu sprawnego rozliczeniu może zostać proszony jest o wysłanie zrzutu ekranu, bądź potwierdzenia bankowego na adres mailowy Wykonawcy.

4. Dostarczenie pracy
• W związku z charakterem współpracy (w Internecie) nie ma fizycznego miejsca oddania opracowania.
• Faktycznym sposobem dostarczenia jest przekazanie dzieła poprzez mail, czyli posłanie opracowania zlecenia w elektronicznej formie na kontaktowy adres email podany w formularzu zamówienia.
• Dzieło jest dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej – w formacie tekstowym MS Word (*.doc), w formacie arkusza kalkulacyjnego MS Excel (*.xls) lub innego – wcześniej ustalonego przez Strony.
• Na wyraźne życzenie Klienta może zostać wysłana praca w formie papierowej np. Pocztą Polską, bądź kurierem w ciągu 3 dni roboczych od chwili upływu terminu. Wówczas Klient ponosi koszt przesyłki listownej zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej, bądź właściwej firmy kurierskiej – DPD.

5. Reklamacja i gwarancja
• Wykonawca w momencie oddania opracowania Klientowi przenosi na niego prawa autorskie zgodnie z rozumieniem przepisów prawa polskiego dot. Umowy o Dzieło. Przy czym wykonane opracowanie służy nauce, co oznacza, że wykonane zadania i przygotowane projekty mogą stanowić wyłącznie wzór do pokazania typowego podejścia do danego zagadnienia. Oddanie pracy na uczelni Klienta jako własnej stanowi złamanie przepisów prawa.
• Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego wykorzystania otrzymanych opracowań. Wykorzystanie opracowania musi mieć miejsce w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK.
• Ewentualne uzupełnienie pracy z powodu niekompletności jest nieodpłatne i realizowane w ciągu pięciu dni roboczych.
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nierzetelne wywiązanie się ze zlecenia, w szczególności błędne rozwiązanie zadania, wyłącznie do wysokości ustalonej ceny usługi i to wyłącznie w sytuacjach, kiedy błąd jest oczywisty i nie budzi wątpliwości.
• Klient nie ma prawa do składania roszczeń z powodu objętości dostarczonego dzieła, gdyż służy ono nauce i posiada właściwą liczbę stron.
• Klient ma prawa do składania roszczeń z powodu jakości, kompletności dostarczonego dzieła, gdyż służy ono nauce i powinno cechować się kompletnością, jasnością i logicznymi powiązaniami kolejnych etapów otrzymywania rozwiązań.
• Klient ma prawo do reklamacji w terminie do pięciu dni roboczych od dnia dostarczenia pracy.
• Zamawiający, który składa reklamację, jest zobowiązany do przekazania konkretnych uwag, dlaczego, według jego opinii, praca jest złej jakości albo w czym nie spełnia wymagań zamówienia.
• Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Klienta, czy reklamacja będzie uznana, czy nie – w terminie do pięciu dni roboczych od jej podania.
• W sytuacji, gdy wykonawca nie uzna reklamacji, jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji.
• W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrot należności w pełnej wysokości następuje na wyłącznie rachunek bankowy, z którego pochodziła wpłata. W przypadkach, kiedy zwrot gotówki następuje poprzez przekaz pocztowy, Wykonawca potrąca opłatę pocztową. Jeśli tylko część pracy wykonana była błędnie, zwrot należności jest również częściowy.
• Jeśli Klient zamierza w dalszym ciągu korzystać z usług Wykonawcy, bonifikata może zostać na życzenie Klienta zaliczona ma poczet przyszłych zleceń.
• Jeśli Klient ma pojedyncze uwagi i potrzebuje ich wyjaśnienia wysyła Wykonawcy reklamowany plik z opracowaniem (najczęściej *.doc) z wyraźnie zaznaczonymi miejscami, gdzie jest niejasność. Klient w takim miejscu umieszcza pytanie zaznaczone innym kolorem niż reszta opracowania, co przyspiesza postępowanie reklamacyjne.
• Gdy Wykonawca uzna całą reklamację lub jej część, jest zobowiązany do poprawienia pracy w dodatkowym terminie za darmo, tak aby jak najlepiej odpowiadała pierwotnemu zamówieniu.
• W razie odrzucenia reklamacji Klient może się kolejny raz odwołać, ale musi posiadać nowe logiczne argumenty do zaskarżenia decyzji odrzucenia wniesionej wcześniej reklamacji.

6. Koszt opracowania – wycena
• Koszt opracowania ustalany jest indywidualnie na podstawie wniesionych wymagań i stopnia czasochłonności, nie zależy zaś od terminu realizacji.
• Koszt pracy uwzględnia przygotowanie do pracy, wpisywanie danych wejściowych (treści zadań, danych liczbowych, niezbędnej edycji plików graficznych dostarczonych przez Klienta), rozwiązanie problemu, pisanie dodatkowych komentarzy i wskazówek.
• Koszt nie może podlegać zmianom po potwierdzeniu zgody Klienta na współpracę. Jeśli zakres wymagań do zamówienia ulegnie znacząco zmianie z powodu Klienta, to koszt opracowania ulega zmianie przy czym Klient jest o tym informowany i decyduje, czy akceptuje zmienione OWW.
• Wycena nie zawiera podatku VAT, a kwota podana jest w PLN i można ją traktować jako brutto, gdyż Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.
• Wykonawca nie musi uzasadniać wysokości danej wyceny.

7. Warunki płatności
• Opłatę za wykonanie opracowania dzieła Klient wnosi jedynie bezgotówkowo przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane w instrukcji wysłanej po potwierdzeniu złożenia zamówienia. Dopuszczalna jest wpłata typu „przelew na telefon” z wykorzystaniem numeru telefonu Wykonawcy.
• Na życzenie udostępniane są tzw. „płatności online” we współpracy z firmą PayPal, przy czym Klient dopłaca dodatkowe 3,00 zł do ustalonej kwoty zlecenia – przez co ponosi Klient koszt obsługi płatności.
• Zamawiający jest zobowiązany do wpisania numeru potwierdzonego zamówienia, które było posłane emailem.
• Klient zgłasza chęć otrzymania faktury VAT za opracowanie do pięciu dni roboczych po otrzymaniu opracowania. Przedmiotem faktury jest usługa edukacyjna/szkoleniowa – wyłącznie.
• Klient jest zobowiązany do zapłaty w odpowiedni sposób i w uzgodnionym przez Strony terminie.
• Dniem zapłacenia jest dzień zapisania kwoty pieniężnej na konto bankowe Wykonawcy.

8. Odstąpienie od umowy i odszkodowanie
• Każda strona ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli po jej zawarciu pojawią się nieusuwalne przeszkody, które nie pozwalają na wypełnienie zobowiązań.
• Strony są zobowiązane do pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przeszkodach niepozwalających wykonać dzieło.
• Jeśli od umowy odstąpi osoba zamawiająca, jest zobowiązana do pokrycia kosztów (możliwych do udowodnienia) już wykonanego dzieła bądź jego części.
• Zwrot dokonywany jest na konto bankowe wykorzystane wcześniej do dokonania zapłaty za zlecenia. W przypadku „płatności online” – na konto karty kredytowej, bądź debetowej wykorzystanej do dokonania zapłaty za zlecenia.
9. Postanowienia końcowe
• Wszystkie dane, które obie strony sobie przekażą w czasie pełnienia umowy, są poufne i nie można ich przekazać osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony umowy (z wyjątkiem obowiązków stron, które są ustalone prawem RP).
• Zamawiający jest zobowiązany do respektowania praw dotyczących poszczególnych części , tak samo jak jest zobowiązany do respektowania czeskiego prawa, w szczególności prawa autorskiego.
• Jeśli dojdzie do niedotrzymania jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w umowie obie strony dołożą starań do polubownego rozwiązania sprawy odszkodowania (bez względu na to po której stronie powstała szkoda).
• Jeśli między stronami powstanie konflikt dotyczący umowy, jej aplikacji czy interpretacji, obie strony dołożą starań do polubownego rozwiązania sporu.
• Jeśli konflikt dotyczący umowy nie da się polubownie rozwiązać, sprawa będzie przekazana do odpowiedniego Sądu.
• Prawa i obowiązki stron wypływające z umowy, ich zapewnienie, zmiany i wygaśnięcie kierują się jedynie polskim prawem, w szczególności kodeksem handlowym.
• Dysponowanie danymi osobowymi zamawiającego kieruje się prawem o ochronie danych osobowych i innymi prawnymi przepisami ważnymi w Polsce. Poprzez wypełnienie elektronicznego zamówienia i jego wysłanie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych przez Wykonawcę. Zamawiający tą zgodę może pisemnie odwołać. Prowadzący stronę internetową (Wykonawca) jest administratorem i jednocześnie przetwarza dane osobowe zgodnie z wyżej wymienionym prawem. Dane osobowe nie są udostępniane Stronie trzeciej, służą wyłącznie do realizacji Dzieła.