Statystyka opisowa

Sprawdź rozwiązane zadania na unikalnym kanale korepetytorskim na platformie YouTube. Zapraszam!

Zagadnienia ze statystyki opisowej

Wstęp do analizy statystycznej, czyli:
– podstawowe pojęcia statystyki opisowej,
– etapy badań statystycznych,
– budowa szeregów rozdzielczych przedziałowych,
– prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych,
– podstawowe parametry opisu statystycznego danej cechy.

Analiza struktury zbiorowości, czyli miary klasyczne i miary pozycyjne:
miary położenia – średnia arytmetyczna, mediana (środkowa), dominanta (moda), kwartyle (jak i decyle, percentyle) jako w tym miary tendencji centralnej,
– dodatkowo: średnia harmoniczna, geometryczna,
miary zmienności (inaczej: rozproszenie, dyspersja, niejednorodność) – odchylenie standardowe, klasyczny współczynnik zmienności oraz odchylenie ćwiartkowe (kwartylowe), pozycyjny współczynnik zmienności – rzadziej odchylenie międzykwartylowe,
miary asymetrii (inaczej: skośność) – wskaźniki asymetrii, współczynniki asymetrii (m.in. asymetrii Pearsona, równość Pearsona),
miary koncentracji (inaczej: skupienia) – koncentracja klasyczna i pozycyjna, czyli kurtoza, współczynnik koncentracji, koncentracja Lorenca,
– porównywanie zbiorowości pod względem określonego kryterium,
– wskaźniki podobieństwa struktur.

Analiza dynamiki szeregów czasowych:
– indeksy indywidualne, przyrosty bezwględne i względne – jednopodstawowe i łańcuchowe,
– indeksy indywidualne – indeksy cen, indeksy ilości, indeksy wartości,
– średnie (przeciętne) tempo zmian zjawiska, średnia geometryczna, średnia chronologiczna, średni przyrost absolutny,
– wzajemna zamiana indeksów łańcuchowych i jednopodstawowych,
– indeksy agregatowe ilości, cen, wartości (indeksy Laspeyresa, indeksy Paaschego, indeksy Fishera),
– analiza liniowego tendencji czasowej szeregu i jego ekstrapolacja,
– mechaniczna i analityczna metoda wyodrębniania trendu, – metoda wyodrębniania wahań sezonowych i przypadkowych,
– średnie ruchome zwykłe i scentrowane.

Analiza korelacji cech statystycznych, czyli badanie współzależności zjawisk:
– korelacja liniowa i krzywoliniowa,
– współczynnik korelacji liniowej Pearsona (ocena kierunku i siły zależności, wykres wzajemny, czyli korelogram) oraz badanie jego statystycznej istotności,
– współczynnik korelacji rang Spearmana oraz badanie jego statystycznej istotności,
– inne współczynniki korelacji (wraz z badaniem statystycznej istotności) – m.in. korelacji chi^2 (chi kwadrat), Czuprowa, korelacja wieloraka, cząstkowa, Cramera, rang Kendalla, kontyngencji i inne.

Analiza regresji liniowej, czyli badanie zależności jednokierunkowej:
– wyznaczanie i interpretacja parametrów regresji liniowej,
– typowa ocena jakości oszacowanego równania regresji prostej – w tym:
=> ocena istotności współczynnika kierunkowego (test t-Studenta),
=> wartość stopnia wyjaśnienia (determinacji) w regresji i jego ocena,
=> wartość stopnia indeterminacji w regresji i jego ocena,
=> wartości teoretyczne,
=> analiza reszt regresji (wariancja składnika resztowego, odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności resztowej i jego ocena),
– inne elementy – bardziej „ekonometryczne”.

Jeśli ten spis nic nie pomógł – proszę o wysłanie swoich zadań – w dowolnej formie – na mail, a ja ocenię, czy potrafię je rozwiązać. 🙂
Z wszystkimi propozycjami zadań, proszę o kontakt mailowy.

Inne warianty nazwy przedmiotu
– Statystyka w zarządzaniu,
– Statystyka w biznesie,
– Techniki analityczne w biznesie,
– Ilościowe metody analizy rynku,
– Statystyka z demografią,
– Statystyczna analiza danych ekonomicznych,
– Zastosowanie statystyki w zarządzaniu,
– Systemy informacyjne w zarządzaniu.

Dla osób niezaznajomionymi z tablicami statystycznymi funkcjonuje poradnik szukania wartości krytycznych.

Niektóre z uczelni, z których piszą do mnie studenci
– Akademia Krakowska,
– Uniwersytet Warszawski,
– Polish Open University,
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
– Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.