Ocena projektów

Załącz zadania, a ja je rozwiążę!

o działaności Plus Projekt

Ocena projektów inwestycyjnych


Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Przykładowe 50 zadań Zapoznaj się z nimi!.

zadanie krok po kroku
o działaności Plus Projekt

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach oceny projektów inwestycyjnych:
Decyzje inwestycyjne – kryteria podstawowe
– prosty okres zwrotu inwestycji, zdyskontowany okres zwrotu nakładów,
– prosta stopa zwrotu (rentowności) z całości kapitału, księgowa stopa zwrotu,
– NPV (wartość bieżąca netto), NPVR,
– IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), MIRR (zmodyfikowany IRR),
– NPVR (wartość bieżąca netto z uwzględnieniem nakładów),
– ROI (zwrot z inwestycji), ROA, ROE,
– ocena inwestycji w warunkach inflacji.

Metody wyboru inwestycji
– DCF (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych), określanie stopy dyskontowej, FCFF, FCFE,
– prognozowanie przepływów pieniężnych, szacowanie stóp wzrostu, określanie wartości rezydualnej,
– metoda APV (skorygowanej wartości bieżącej),
– metoda mnożnikowa, metoda transakcji porównawczych,
– metody majątkowe (kosztowe) – m.in. metoda wartości księgowej, skorygowanych aktywów netto, wartości odtworzeniowej, metoda wartości likwidacyjnej,
– metody mieszane (metoda szwajcarska, metoda berlińska, metoda nadwyżki zysków, metoda stuttgarcka, metoda UEC, inne metody mieszane).

– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Literatura podstawowa

  1. Michalak – Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce – 2007
  2. J. Czekaj – Rynki, instrumenty i instytucje finansowe – 2017
  3. J. Kudła – Instrumenty finansowe i ich zastosowania – 2013
  4. Paździor – Metodyka przygotowania projektu przedsięwzięcia – 2004
  5. J. Jakubczyc – Metody oceny projektu gospodarczego – 2008
  6. K. Jajuga – Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa – 2012
  7. P. Danielewicz – Geometria Fibonacciego – 2006
  8. W. Haman, J. Gut – Handlowanie to gra -1999
  9. W. Tarczyński – Rynki kapitałowe – metody ilościowe cz. 1. – analiza techniczna -1999

Przejrzyj darmowe materiały edukacyjne do pobrania na:

pobierz za darmo