Ekonomia menedżerska

Zagadnienia z ekonomii menedżerskiej

Analiza marginalna (rachunek pochodnych)
– próg rentowności przedsiębiorstwa,
– zadanie maksymalizacji zysku, minimalizacji kosztu produkcji,
– analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego.

Popyt konsumenta
– funkcja popytu, jego determinanty,
– elastyczność funkcji popytu (cenowa, dochodowa, mieszana),
– krańcowa (marginalna) skłonność do konsumpcji, krańcowa (marginalna) skłonność do oszczędzania,
– interpretacja parametrów liniowej i potęgowej funkcji popytu.

Polityka cenowa
– optymalna polityka cenowa – reguły wyznaczania cen,
– zasada optymalnego narzutu na koszty,
– czysty problem sprzedaży,
– strategie dyskryminacji cenowej.

Decyzje producentów
– mierzenie funkcji produkcji; produkcja w długim okresie; inne decyzje dotyczące produkcji,
– funkcje produkcji i metody estymacji – liniowa, Cobb-Douglasa, funkcja produkcji CES,
– mierniki efektywności wykorzystania czynników produkcji,
– prawo malejących przychodów,
– podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej; prosty model przedsiębiorstwa; analiza marginalna; utarg krańcowy i koszt krańcowy; analiza wrażliwości.

Analiza kosztów i korzyści skali
– krzywa jednakowego produktu (izokoszta),
– rodzaje kosztów – stałe, przeciętne, marginalne, całkowite, inne,
– optymalne decyzje, m.in. wybór optymalnej techniki produkcji,
– koszty istotne; koszty produkcji; korzyści skali,
– ceny transferowe; koszty w krótkim i długim okresie,
– efekty substytucyjne.

Modele rynków
– konkurencja doskonała – równowaga przedsiębiorstwa, równowaga ogólna, ceny minimalne, maksymalne, zaporowe,
– monopol – bariery wejścia, maksymalizacja zysku, wskaźniki monopolizacji branży, kartele,
– oligopol – konkurencja ilościowa w przypadku przewagi lidera lub wielu jednakowych firm, koncentracja a ceny; konkurencja ilościowa; konkurencja cenowa; inne formy konkurencji; sprzedaż w pakiecie i sprzedaż wiązana,
– czysty monopol; konkurencja doskonała a czysty monopol; konkurencja monopolistyczna.

Strategie konkurencji a teoria gier
– opis konkurencji w języku teorii gier; analiza tablic wypłat; strategia konkurencji,
– strategia wojen cenowych (dylematu więźnia),
– równowaga Nasha, strategie dominujące, czyste, mieszane, odstraszania od wejścia na rynek,
– gra o udział w rynku (gra o sumie zerowej),
– gry sekwencyjne.

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka
– niepewność, prawdopodobieństwo i wartość oczekiwana;
– drzewa decyzyjne; decyzje sekwencyjne;
– niechęć do ryzyka.

Programowanie liniowe
– zastosowanie programów liniowych w ekonomii,
– interpretacja ekonomiczna cen dualnych,
– analiza wrażliwości rozwiązań optymalnych,
– metoda simpleks,
– inne niewymienione.

Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
– wartość zaktualizowana i dyskontowanie,
– podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
– właściwa wysokość stopy dyskontowej.

Pozostałe elementy
– prognozowanie; analiza szeregów czasowych; metoda barometrów; modele ekonometryczne,
– regulacja, dobra publiczne oraz analiza kosztów i korzyści; zawodność rynku i regulacja; monopol jako przyczyna zawodności rynku; zawodność rynku wywołana efektami zewnętrznymi; zawodność rynku spowodowana niepełną informacją,
– analiza kosztów i korzyści a dobra publiczne; dobra publiczne; podstawy analizy kosztów i korzyści; ocena przedsięwzięć publicznych; wycena kosztów i korzyści,
– negocjacje; ekonomiczne źródła korzystnego porozumienia; negocjacje złożone; strategia negocjacji,
– aukcje i przetargi; zalety aukcji; strategie konkurencji ofertowej; optymalne aukcje i przetargi; aukcje wieloprzedmiotowe.

Generalnie zakres obejmuje ekonomię z wykorzystaniem narzędzi menedżerskich.


Warianty nazwy przedmiotu

  1. Ekonomia biznesu
  2. Ekonomia przedsiębiorstwa
  3. Menedżer finansowy
  4. Menedżer strategiczny
  5. Mikroekonomia stosowana
  6. Teoria organizacji i zarządzania
  7. Zarządzanie finansami
  8. Zarządzanie strategiczne– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.